+36 70 610 62 53 / kapcsolat@pl-system.hu

Általános szerződési feltételek (vásárlási feltételek)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: PL-System Kft.
A szolgáltató székhelye: 2623 Kismaros, Őz utca 3.
Elektronikus levelezési címe: info@pl-system.hu
Telefonszáma: +36 70 610 6253
Cégjegyzékszáma: 13-09-136311
Adószáma: 22624246-2-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
A szerződés nyelve: magyar

 

A webshop tárhely-szolgáltató adatai:
SHOPMASTERS-INFORMATIKA KFT.
(Székhely: 2200 Monor, Ady Endre u. 24., Adószám: 23130232-2-13, Cégj. szám:13-09-188909)

 

1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a webshopon (kamerashop.pl-system.hu) történik, valamint jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott felek között, Szolgáltató és Felhasználó (Fogyasztó) között jön létre. A webshopon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

1.3. A webshop szerzői jogvédelem alatt áll, Szolgáltató a szerzői jog jogosultja a Weboldalon elérhető tartalmaknak.

1.4. A webshop technikailag a hét minden napján 0-24-ig rendelkezésre áll, a megrendelésekkel és kiszállításokkal kapcsolatos ügyéntézés munkanapokon 9 és 17 óra között történik. Szolgáltató fenntartja a jogot a webshop karbantartására, fejlesztésére irányuló ideiglenes szüneteltetéshez.

 

2. ADATKEZELÉS

2.1 Az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos feltételeket szabályozó Adatkezelési Tájékoztató elérhető az Adatvédelem menüpontban.

 

3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

3.1 A webshopban elérhető termékek online vásárolhatók meg.  A termékek árai tartalmazzák a 27% általános forgalmi adót. Az elérhető termékek árai nem tartalmazzák a házhozszállítással kapcsolatban felmerülő költségeket.

3.2 A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a

termékekről tájékoztató jellegű fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

4. RENDELÉS MENETE

4.1. A rendelés és vásárlás előzetes regisztrációhoz kötött. A kiválasztott termékek a kosárba kerülnek, a felhasználói bejelentkezést követően lehet elindítani a megrendelést.

4.2 Lehetőség van adatbeviteli hibák kijavítására, újabb termék hozzáadására, termék mennyiség megváltoztatására, termék törlésére a kosárból.

4.3 A szolgáltató köteles az igénybe vevő felhasználó megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevő felhasználóhoz nem érkezik meg, az felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevő felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az információ számára elérhetővé, hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben külön megállapodtak

 

5. FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK, SZÁLLÍTÁSI MÓDOK LEÍRÁSA

5.1 Lehetőség van online bankkártyás fizetésre a megrendelés pillanatában, illetve utánvétellel történő készpénzes fizetésre. A megrendelt termékek személyes átvételére nincs lehetőség, kizárólag postai vagy futárszolgálat igénybevételéhez kötött házhozszállításra van mód, amelynek díját a Szolgáltató a webshopon, a szállítási mód kiválasztásánál köteles megjeleníti.

 

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1 A megrendelések Szolgáltató általi feldolgozása munkanapokon 9 és 17 óra között történik.

6.2 A megrendelés feldolgozására vonatkozó általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított harmadik munkanap.

6.3 Ha a Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában külön nem állapodtak meg, Szolgáltató legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. Amennyiben a teljesítés a Szolgáltatónak fel nem róható okból akadályoztatva van, illetve meghiúsul, Szolgáltató köteles erről a Felhasználót tájékoztatni, és a Felhasználó által esetlegesen előre megfizetett díjat haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

7. ELÁLLÁSI JOG

7.1. A Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

7.2 A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7.1 pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.3. Szolgáltató emailben a feldolgozást követően haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

7.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

7.5 Postai úton történő elállás esetén a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

7.6 Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül Szolgáltató címére (2623 Kismaros, Őz utca 3.) visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

7.7 A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja).

7.8 A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt a megszervezésben.

7.9 A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállással összefüggésben a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 7.10 Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve az eredeti kiszállításért fizetett költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg visszaküldött terméket meg nem kapta, vagy amíg a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy a terméket visszaküldte.

7.11 A visszatérítés során az eredeti tranzakció során alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.12 Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.13 A Szolgáltató kérheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés ésszerű megtérítését.

 

8. GARANCIA, JÓTÁLLÁS

8.1 Amennyiben adott termék leírásában eltérő tájékoztatás nincs, Szolgáltató a termékre egységesen 12 hónap gyártói garanciát vállal. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják Felhasználót a teendőkről, illetve Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén is tájékoztatást nyújt. Egyék kérdésekben a 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai az irányadók.

 

9. PANASZKEZELÉS

9.1. Szolgáltató köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.
A panaszkezeléssel összefüggő elérhetőségek megegyeznek a Szolgáltató elérhetőségei bekezdésben szereplőkkel.

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1 Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton kívánják rendezni.

 

Kismaros, 2020-05-14.

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

A KameraShop Szolgáltató oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Szolgáltató  előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Shopmasters-Informatika Kft.

Általános felelősség korlátozás

Szolgáltató oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Szolgáltató oldalain közölt esetleges téves tartalomból-, a webshop és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. Ezen megállapítás nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra,  - melyekkel kapcsolatban Szolgáltató a szerződésben (ÁSZF) foglaltak szerint jár el és felel.

Kockázat

Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználók (Fogyasztók)  tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) szélsőséges esetekben illetéktelen kezekbe kerülhetnek. 
Természetesen a webshop tárhely szolgáltatója, a Shopmasters-Informatika Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyüket és weblapjaikat szakemberek kezelik és a rendszerek biztonsági frissítéseit rendszeresen elvégzik. Az adatokat harmadik félnek nem adják ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!